BEROUNKA: Skryje, most - Roztoky u Křivoklátu, jez

Kód lokality: 34056

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 8 7 7 7 7
Počet druhů 170 316 266 314 260 265
kopřivka obecná 0 0 68 0 0 14
kormorán velký 24 82 146 128 97 95
labuť velká 9 20 2 40 10 16
morčák velký 38 98 37 20 46 48