Zámecký rybník v Lednici

Kód lokality: 62053

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 3 2 2 4
Počet druhů 2980 123 63 14 795
kachna divoká 2850 120 62 0 758
kachnička mandarinská 0 0 1 0 0
kopřivka obecná 11 0 0 0 3
ostralka štíhlá 10 0 0 0 3
zrzohlávka rudozobá 1 0 0 0 0