ODLEHČOVACÍ KANÁL NOVÁ MORAVA: Petrov - Rohatec

Kód lokality: 64129

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 8 7 5
Počet druhů 0 76 51 42
kachnička mandarinská 0 1 0 0
konipas horský 0 1 0 0
lednáček říční 0 7 1 3
vodouš kropenatý 0 1 0 0
volavka bílá 0 13 2 5