KYJOVKA(=STUPAVA): Jarohněvický rybník - Písečné rybníky

Kód lokality: 64131

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 4 3 4 3 3
Počet druhů 39 21 60 165 18 61
lednáček říční 3 4 3 3 5 4
volavka bílá 0 11 31 86 7 27
volavka popelavá 1 5 26 48 0 16