Lesník v Ostravě - Heřmanicích

Kód lokality: 72030

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 2 4 5 1 3
Počet druhů 4 10 22 34 10 16
slípka zelenonohá 0 0 0 6 0 1
volavka bílá 0 0 0 12 0 2