Štěrkopískovna Mohelnice (Moravičanské jez.)

Kód lokality: 73003

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 11 18 17 17 16
Počet druhů 2182 1665 635 1148 1408
berneška bělolící 0 0 0 1 0
husice nilská 0 0 0 3 1
hvízdák euroasijský 20 23 33 3 20
kachna divoká 2040 1400 407 814 1165
kopřivka obecná 12 10 21 3 12
lyska černá 48 140 57 44 72
ostralka štíhlá 0 1 0 0 0
potápka malá 0 0 7 3 3
potápka roháč 8 2 8 3 5
racek bělohlavý 1 0 16 131 37