ODRA: Petřvaldík - Polanka,most

Kód lokality: 74016

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 7 4
Počet druhů 0 347 174
morčák velký 0 84 42
orel mořský 0 2 1
volavka bílá 0 28 14