bukač velký

Botaurus stellaris
Bittern

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 0-3 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): stabilní
Středo- a východoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 255 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • bukač velký
  • bukač velký
  • bukač velký

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 2