Řežabinec, Markovec

Kód lokality: 42020

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní památka a přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 4 5 4
Počet druhů 10 58 432 167
morčák velký 0 31 300 110