VLTAVA: Rájov - Třísov

Kód lokality: 44047

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 10 7 6 6
Počet druhů 0 96 70 42 52
konipas horský 0 0 1 0 0
orel mořský 0 1 0 2 1