Košárské louky nad soutokem Moravy a Dyje

Kód lokality: 64082

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 7 4
Počet druhů 0 311 156
orel mořský 0 4 2
volavka popelavá 0 31 16