Nový stav u Bohumína

Kód lokality: 72041

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 1 0 0 4 2
Počet druhů 27 1 0 0 355 77
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 5 0 0 0 160 33
racek bouřní 0 0 0 0 180 36