Sedlec (v.n.)

Kód lokality: 21005

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 11 7 12 2 7 8
Počet druhů 167 104 83 2 63 84
konipas bílý 0 0 1 0 0 0
orel mořský 1 1 1 1 2 1
potápka roháč 9 0 9 0 0 4