Hradčanské (Hradčanské, Strážovský, Vavrouškův, Černý)

Kód lokality: 22048

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 1 1 0 1 1
Počet druhů 74 1 3 0 2 16