VLTAVA: Český Krumlov - Rájov

Kód lokality: 44046

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 5 6 3
Počet druhů 0 8 39 29 19
konipas horský 0 0 0 1 0