rybníky u Bohdanče I (Bohdanečský, Zábranský)

Kód lokality: 52002

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 2 4 6 4 3
Počet druhů 1 26 34 74 10 29
jeřáb popelavý 0 0 25 0 0 5
konipas bílý 0 0 0 3 0 1