LABE: Hradec Králové - Vysoká nad Labem

Kód lokality: 54014

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 2 8 5
Počet druhů 155 140 199 165
morčák malý 0 1 0 0
slípka zelenonohá 0 0 5 2