rybníky u Albrechtiček: Kotvice I, Kačák, Nový, Fojtův

Kód lokality: 72027

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 7 6 7 8
Počet druhů 496 69 100 938 401
čáp bílý 0 1 0 0 0
husa tundrová 76 0 0 0 19
morčák velký 51 9 0 9 17
volavka popelavá 2 13 44 4 16