Heřmanický rybník

Kód lokality: 72051

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 3 6 6 9 7
Počet druhů 53 6 317 20 938 267
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 20 1 10 0 600 126
racek bouřní 0 0 240 0 300 108
slípka zelenonohá 1 0 0 5 0 1