morčák velký

Mergus merganser
Goosander

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 4 400-6 000 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severozápadoevropská a středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 215 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • morčák velký
  • morčák velký
  • morčák velký

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 60