jeřáb popelavý

Grus grus
Eurasian Crane

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 35-200 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): nejasný
Severo- a západoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 350 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • jeřáb popelavý
  • jeřáb popelavý
  • jeřáb popelavý
  • jeřáb popelavý

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 12